Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Dodano: 4 kwietnia 2024

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytetu 8. Fundusze Europejskie dla Edukacji i Kadr w Łódzkiem, Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 o nr FELD.08.08-IZ.00-001/24

Zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Powiat Radomszczański, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko / Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku, ul. Brzeźnicka 20, 97-500 Radomsko ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie FELD.08.08 Kształcenie zawodowe,

 1. Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 

 1. Typy działań przewidziane do realizacji:

 

 1. wsparcie i propagowanie szkół zawodowych,
 2. wsparcie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami,
 3. wsparcie szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego (szkoły zawodowe) ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów, podnoszących jakość edukacji, obejmujących rozwój kompetencji kluczowych, w tym proinnowacyjnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, uniwersalnych, przekrojowych, kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, cyfrowych, realizację działań społeczno-wychowawczych,
 4. wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty w celu zwiększenia jakości i efektywności pracy szkół lub placówek.

 

 1. Wymagania wobec partnera:

 

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.
 4. Partner musi posiadać siedzibę na terenie woj. Łódzkiego

 

 

 1. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie kształcenie zawodowego

 

 1. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Funduszami Europejskimi dla Łódzkiego 2021 – 2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków

 

 1. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 

  1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku
  2. Na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku, dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
  3. Od decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku, nie przysługuje odwołanie.
  4. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 1. Sposób i termin składania ofert:

 

  1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku, ul. Brzeźnicka 20, 97-500 Radomsko, w z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 8.8” – decyduje data wpływu.
  2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 27.04.2024 .

Informacje: zsp1@radomsko.edu.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Radomsko , dnia 04.04.2023 r.

Uwaga!

Patronat medialny