Podsumowanie spotkania przygotowawczego do mobilności w ramach programu Erasmus+

Dodano: 11 lutego 2017

W dniu 07.02.2017 odbyło się spotkanie przygotowawcze do mobilności dla uczniów oraz ich rodziców/ opiekunów w ramach projektu „Radomszczański absolwent z zagranicznym doświadczeniem” przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Celem spotkania z Dyrekcją ZSP 1 w Radomsku, koordynatorami projektu oraz opiekunami wyjeżdżającej w maju na miesięczne praktyki zagraniczne do Niemiec grupy było:
-podsumowanie zakończonego w grudniu 2016 etapu rekrutacji,
-zapoznanie z dokumentami w programie Erasmus+: umowa z uczestnikiem, zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności i porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)
-zapoznanie z harmonogramem zajęć językowych, kulturowych i pedagogicznych.

 Warunkiem niezbędnym do udziału w mobilności jest uczestnictwo w:
-przygotowaniu językowym, którego celem jest przypomnienie podstawowych zwrotów w języku niemieckim do codziennej komunikacji oraz poznanie specjalistycznego słownictwa typowego dla danego zawodu (15 godzin lekcyjnych);
-przygotowaniu kulturowym, którego celem jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących norm kulturowych funkcjonujących w Niemczech, omówienie regulaminu ośrodka oraz zaprezentowanie mapy okolicy i zdjęć ośrodka (4 godziny lekcyjne);
-przygotowaniu pedagogicznym: uczestnictwo w warsztatach motywacyjnych z pedagogiem z elementami komunikacji interpersonalnej (4 godziny lekcyjne);
-przygotowaniu branżowym z nauczycielami przedmiotów zawodowych (4 godziny lekcyjne).

Na spotkaniu przedstawiono przykładowe miejsca praktyk dla kierunków: Technik Mechanik, Technik Pojazdów Samochodowych, Technik Budownictwa oraz program stażu na okres 07.05.2017-03.06.2017. Program stażu zostanie również szczegółowo przeanalizowany podczas zajęć branżowych z nauczycielami przedmiotów zawodowych, celem powtórzenia zagadnień wchodzących w skład programów praktyk oraz poznania w teorii zagadnień trudnych lub mało znanych (4 godziny lekcyjne).

Zajęcia przygotowujące do wyjazdu na praktyki zagraniczne zakończą się w kwietniu 2017.

Uczestnicy projektu oraz ich rodzice zostali zapoznani na spotkaniu ze sposobem wydatkowania środków unijnych w ramach poszczególnych kategorii budżetowych: podróż, wsparcie indywidualne oraz wsparcie organizacyjne.

Spotkanie było okazją do zadawania pytań oraz wyjaśniania wątpliwości w związku z warunkami i prawnymi aspektami mobilności.

Uczestnicy po powrocie z praktyk otrzymają:
-Dokumenty Europass-Mobilność
-Kartę oceny efektów kształcenia określonych w w porozumieniach o programach zajęć ECVET
-Certyfikaty od organizacji przyjmującej VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH
-Indywidualne opinie wystawione przez opiekuna w miejscu odbywania stażu
-Zaświadczenie od organizacji wysyłającej o uczestnictwie w zajęciach przygotowawczych.

Na kolejne spotkanie, na którym zostaną przedstawione szczegóły dotyczące wyjazdu na praktyki zagraniczne do Niemiec zapraszamy w kwietniu.

Ponadto informujemy, że została utworzona na Facebooku dla uczestników projektu grupa o nazwie Erasmus+ w ZSP nr 1 w Radomsku, która ma służyć do bezpośredniego kontaktu z koordynatorem, raportowania przebiegu staży oraz rozwiązywania pojawiających się problemów, trudności.

Koordynator projektu
mgr Aldona Skiba

Zdjęcia na Facebooku

Podziel się tą wiadomością:
    Uwaga!

    Czujnik jakości powietrza

    Patronat medialny