Dokumenty

Szkolne wnioski dla uczniów i rodziców:

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego

Zgoda rodzica na uczestnictwo ucznia w wycieczce szkolnej

Deklaracja rodzica w związku z uczęszczaniem dziecka na lekcje wychowania do życia w rodzinie

Deklaracja rodzica w związku z uczęszczaniem dziecka na lekcje religii

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie odpisu świadectwa szkolnego

Oświadczenie rodzica o rezygnacji z ubezpieczenia szkolnego

Wniosek rodzica o długoterminowe zwalnianie ucznia z części zajęć ze względu na utrudniony dojazd

Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Zgoda na uczestnictwo ucznia w zajęciach logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej i wyrównawczych

 

Szkolne akty prawne (statuty, regulaminy, procedury, ważne informacje):

Statut III Liceum Ogólnokształcącego

Statut Technikum Mechaniczno-Budowlanego

Statut Szkoły Branżowej I stopnia nr 4 w Radomsku

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku na rok szkolny 2022/2023

Regulamin wycieczek

Wykaz podręczników dla klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19

Regulamin biblioteki szkolnej na czas pandemii COVID-19

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 z uwzględnieniem dni wolnych, ferii i egzaminów zewnętrznych

Kalendarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o szkolnym ubezpieczenia NNW

Informacja o wpłatach na Radę Rodziców

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna – ogólna

Klauzula informacyjna – dziennik elektroniczny

Klauzula informacyjna – Facebook

 

Zewnętrzne wnioski i dokumenty dla uczniów i rodziców oraz inne informacje:

Deklaracje dla uczniów, którzy chcą przystąpić do matury

Komunikat OKE dotyczący opłat za egzamin maturalny (dla osób, które przystępują do egzaminu po raz trzeci i kolejny, a także dla osób, które zadeklarowały rok wcześniej przystąpienie do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, ale do niego nie przystąpiły)

Informacje OKE dotyczące egzaminów zawodowych (akty prawne, deklaracje, wnioski)

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące bezpiecznego powrotu do szkół od 1 września 2020 r.

Uwaga!

Patronat medialny