Wsparcie uczniów i nauczycieli

Projekt „Wsparcie uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkie na lata 2014-2020.

PROJEKT:

 „Wsparcie uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku” nr RPLD.11.03.01-10-0032/21

Informacje o projekcie:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Numer i nazwa Działania dla Osi: XI.3 Kształcenie zawodowe

Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1. Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu :   402 894,00 zł

Kwota dofinansowania:   361 464,00 zł

Okres realizacji: od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r.

Cele projektu:

-podniesienie umiejętności, kompetencji  i kwalifikacji zawodowych 60 uczniów  z Technikum mechaniczno-budowlane w Radomsku (kier.: TB,TM,TPS,TG) i Szkoły Branżowej I Stopnia nr 4 w Radomsku (kier.: MECH, OOS) z ZS zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in realizowanie staży uczniowskich, szkoleń/kursów

– podniesienie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli z Zespołu Szkół, przez m.in kursy

– podniesienie jakości nauczania w Zespole Szkół przez m.in wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego w okresie 01.06.2022-30.11.2022.

W projekcie 15 uczniów Zespołu Szkół odbędzie staże uczniowskie u pracodawców (150 h/UCZ)

Staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Uczniowie, którzy ukończą staż otrzymają stypendium stażowe w kwocie 2800 zł .

W ramach nabywania umiejętności, kompetencji, kwalifikacji 45 uczniów weźmie udział w zaplanowanych kursach dla poszczególnych zawodów:

Technik budownictwa: Kurs na operatora koparko-ładowarki-134 h, 10 uczniów (dający kwalifikacje).

Technik mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających: Kurs spawacza (MAG-135)- 136h, 10 uczniów (dający kwalifikacje).

Technik pojazdów samochodowych: Podstawy napraw silników benzynowych dla początkujących mechaników

Technik  geodeta: Kurs obsługi GPS

Technik geodeta: Szkolenie z GIS

W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów dla 15 nauczycieli przedmiotów zawodowych:

– Kurs kosztorysowania od podstaw + Szkolenie Norma PRO-30h, 3N, szkol on-line

– Kurs programowania obrabiarek CNC-40h, 2N

– Szkolenie z podstaw projektowania i druku 3d dla edukacji-3h, 2N, szkol on-line

– Diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera z rodziny KTS i oscyloskopu- 10h, 2N

– Bezpośredni wtrysk benzyny firmy Bosch na przykładzie grupy Volkswagen-10h, 2N

– Szkolenie z GIS- 12h, 2N

– Szkolenie z obsługi programu AutoCad-10h,2N

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie lub podwyższenie kompetencji/kwalifikacji.

Ponadto dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy w procesie dydaktycznym będą wykorzystywali sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu odbędzie się przeszkolenie z zakresu obsługi tego sprzętu.

W ramach projektu szkoła pozyska wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego na kwotę 143 973,20zł.

REGULAMIN PROJEKTU: POBIERZ TUTAJ

REGULAMIN KOSZTU ZWROTU DOJAZDU: POBIERZ

POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU VI-  XI  2022: POBIERZ

HARMONOGRAM SZKOLEŃ: POBIERZ

HARMONOGRAM STAŻY: POBIERZ

Uwaga!

Patronat medialny