Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku
www.radomsko.edu.pl
Zespół Szkół Ponadpodstawowych N r 1 im. Stanisława Staszica w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.radomsko.edu.pl strony internetowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im.St.Staszica w Radomsku.
Data publikacji strony internetowej: 20.11.2012 r.
Data sporządzenia deklaracji dostępności: 23.09.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.08.2022 r. (zmiana: ponowna samoocena dostosowań do wymagań deklaracji dostępności, przeprowadzona przez podmiot publiczny)
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem następujących elementów:
– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– opisy zdjęć nie spełniają standardów WCAG 2.1,
Powody wyłączenia:
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

zsp1@radomsko.edu.pl
Telefon: 44 682 21 56

97-500 Radomsko, ul. Brzeźnicka 20

Osoba do kontaktu: Gabriela Wlaźlak, sekretarz szkoły

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. St .Staszica w Radomsku położony przy ul. Brzeźnickiej 20 posiada  bariery architektoniczne, jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania.

Szkoła  nie ma  podjazdu dla osób niepełnosprawnych . Na terenie  budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych , jest natomiast miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych odpowiednio oznakowane przed budynkiem.

Korytarze, schody znajdujące się w w/w obiekcie są ogólnodostępne, nie są jednak odpowiednio oznakowane, zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, jak i słuchu oraz wzroku.

Brak dostosowania w/w obiektów wyraża się w ich braku w wyposażeniu w windy, pochylni, platform przyściennych, oznakowania różnic poziomów odpowiednią kolorystyką oraz piktogramami informującymi o lokalizacji punktu komunikacji niewerbalnej dla osób głuchoniemych.  Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Szkoła nie posiada wersji strony internetowej w postaci aplikacji mobilnej
Uwaga!

Patronat medialny