Matura

Prezentacja dotycząca egzaminu maturalnego w roku 2023

W 2023 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:
– dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
1) egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
2) egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)
– oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
1) egzaminu z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
2) egzaminu z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
3) egzaminu z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
4) egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym) (…).

Aby otrzymać świadectwo w 2023 r., należy:‎

  1. przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
  2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
  3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w pkt 3., nie musi przystąpić absolwent:

  1. który przystępuje do egzaminu maturalnego w Formule 2023
  2. 4-letniego technikum (z lat 2006-2023) albo
  3. branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022 albo 2023), który ukończył kształcenie w branżowej szkole I stopnia jako absolwent gimnazjum,

jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

Informatory maturalne ze wszystkich przedmiotów, które można zdawać w sesji egzaminacyjnej w maju 2023 roku

Ważne adresy:
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Uwaga!

Patronat medialny