Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca Oliwia Ścisłowska
Zastępca Marcin Rokicki
Zastępca Wiktor Pikiel
Skarbnik Szymon Kołodziejczyk
Sekretarz Michał Fijołek

Wiadomości dotyczące pracy samorządu:
Noworoczny nordic walking (6.01.2014)
Akcje charytatywne w styczniu (12.01.2014)
Walentynkowy nordic walking (15.02.2014)
Dzień Zdrowego Żywienia (15.03.2014)
„Mądre żywienie zdrowe pokolenie” (16.03.2014)
Wiosenny nordic walking (4.04.2014)
„Ostatni raz z moją klasą…” (27.04.2014)
Klub Młodego Samorządowca (6.05.2014)
Obchody Światowego Dnia Czerwonego Krzyża (13.05.2014)
Pomagamy spełniać marzenia (27.05.2014)
Dzień Europy z europosłanką Joanną Skrzydlewską (23.05.2014)

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski:

1. Ma możliwość przedstawiania radzie pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
2. Uchwala regulamin samorządu uczniowskiego.
3. Przedstawia sporządzone przez samorząd uczniowski wnioski o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.
4. Opiniuje w sprawie wyznaczenia na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.
5. Opiniuje wniosek dyrektora szkoły o skreślenie ucznia z listy uczniów.
6. Wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
7. Opiniuje w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
8. Opiniuje w sprawie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.
9. Wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
10. Wnioskuje o nadanie imienia szkole.
11. Opiniuje w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
12. Szczegółowe zasady działania samorządu uczniowskiego określa regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
13. Samorząd Uczniowski wybiera Rzecznika Praw Uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, którego zadaniem jest współpraca z dyrektorem w celu rozwiązania konfliktu miedzy uczniami a nauczycielem.
14. Samorząd zgłasza wniosek o skrócenie lekcji.
15. Samorząd Uczniowski zgłasza opiekunowi SU pomysły i inicjatywy młodzieży dotyczące kół zainteresowań, ofert spędzania wolnego czasu, organizacji zajęć pozalekcyjnych, przedsięwzięć i akcji społecznych oraz charytatywnych.

Uwaga!

Patronat medialny